Thursday, March 09, 2006

國防役回役切結書

之前找了一下,沒有特別規定。打電話去問訓儲小組,他也是說沒有制式化格式。我弄得切結書格式如下(直書,非橫書)
--------------------------------------------
切結書(置中)
立書人 張大毛 自民國九十年一月一日服務於真爛股份有限公司,因生涯規劃因素,自願放棄國防工業訓儲資格。
此致
真爛股份有限公司(這個「此致XXX」是自己寫爽的,看人事部門是不是要你寫)
立書人:XXX(簽名,蓋章)
聯絡電話:3939889
中華民國九十四年一月一日
-------------------------------------------
不過應該沒有我認識的人需要用到這個。

1 comment:

Anonymous said...

張大毛Sir~
感覺上你脫離真爛股份有限公司的日子越來越逼近囉
祝福你